Iraultzak kale itsuetan gertatzen dira.

 

Hemen zaude

Askapena llama a participar en la VII Semana internacional de solidaridad con Euskal Herria

Leer el comunicado en Italiano, francés, portugués, inglés y castellano

Ver la galería de fotos de la VII Semana internacional de solidaridad con Euskal Herria

Ez dugu izterik aske haiek gabe! Euskal preso eta iheslariak kalera!

Askapenak, Euskal Erakunde Internazionalistak, NazioartekoVII. Elkartasun astea Euskal Herriarekin 2013ko martxoaren 2tik 10era, parte hartzera deitzen zaituzte

Gure askapen prozesuak bizi duen atal berri honetako ezaugarri esanguratsua  da, egun, estatu espainiar eta frantsesak errepresioaren bidetik jarraitzen dutela eta etengabeko oztopoak ipintzen dizkiotela gatazkari,  irtenbide politikoa emateko ahaleginari, alegia. Zentzu honetan, gure borrokan aurrera egiteko, ezinbestekoa da, luzamendutan jausi gabe,  preso eta iheslarien egoerari aurre egitea, ehunka eta ehunka baitira gure herrian, askatasuna ostu dieten edota euren etxeak utzi behar izan dituzten gizon-emakumeak. Gatazkaren ondorioz diraute ataka zail horretan, eta gatazkari ezin zaio eskaini haiek ahaztuko dituen irtenbiderik.

Salbuespen neurrietan datzan espetxe eta zigor politika suntsitzailea desegin beharra dago: atzean geratu behar dira presoak euren etxeetatik urrun mantentzen dituen sakabanaketa, militante politiko hutsekiko jazarpen eta atxiloketak, gaixo larriak kartzeletan bahitzeko erabakiak eta bizi osora arteko espetxe zigor ezkutuak. Halaxe eskatzen du Euskal Herriak, aurtengo urtarrilean bezala, 100.000 lagunetik gora batzen dituzten manifestazio erraldoietan. Aipatutako egoerak desagertzea lehen urrats bat izango litzateke, halabeharrez presoak askatuko dituen eta iheslariak etxera ekarri beharko dituen irtenbiderako bidean.

Izan ere, eurak izan dira eta izango dira, gaur egun bezalaxe, orain dela hamarkada asko Euskal Herriak abiarazi zuen nazio eraikuntzarako prozesuaren protagonista nagusiak. Borroka honen ezaugarri bakarra ez da Estatuen zurruntasun zapaltzailea; izan ere, kapitalaren oldarraldiak ere, uneotan, gero eta herri eta pertsona gehiago uzten du  miserian itotzen; bai Euskal Herrian, bai munduan.

Hortaz, borroka hau haiekin batera eramango dugu aurrera, aske behar ditugulako Euskal Herriko kaleetan. Behar ditugu, bai, eta ez bakarrik oinarrizko justiziak hala eskatzen duelako eta herritar gehienek hala aldarrikatzen dutelako, baizik eta ezinbestekoak direlako Euskal Herri aske eta sozialista eskuz esku eta guztiok batera eraiki dezagun.

Eta borroka horrexetan dihardute, urtez urte, Euskal Herriaren Lagunek, Euskal Herriarekiko elkartasun sareko burkideek; eta bere-bereak dituzten ildo internazionalistetan oinarrituz, gure herriaren askapen borrokari lotzen zaizkie. Horregatik, beste behin, Euskal Herriaren aldeko Nazioarteko VII. Elkartasun Astean Latinoamerikatik eta Europako beste  lurralde askotatik, hainbat herri sektoretako gure lagunek bat egiten dute gure aldarrikapenekin.  Gure herriarekin batera eskatzen dute  euskal iheslari eta preso politikoentzat irtenbidea, hau da, berehalakoan salbuespen neurriak bertan behera uzteko eta guztiak askatzeko.

Hemen, Euskal Herrian, zein elkartasuna ezagutzen duten beste herrietan oso argi dugulako ez dugula izaterik aske haiek gabe.

Informazioa lortzeko edo harremanetarako:

elkartasunastea2013@gmail.com

 

No podemos ser libres sin ell@s.
Libertad para l@s pres@s y refugiad@s polític@s vasc@s.

Askapena, Organización Internacionalista Vasca,  
hace un llamamiento a la participación en la

VIIª Semana Internacional de Solidaridad con Euskal Herria,
2-10 marzo 2013.

La nueva fase en la que se desarrolla nuestro proceso de liberación viene marcada por el mantenimiento de medidas represivas por parte de los Estados español y francés, obstaculizando de esta manera una resolución política al conflicto. En este sentido, para seguir avanzando en nuestra lucha, resulta fundamental y urgente afrontar la situación de l@s pres@s y l@s refugiad@s polític@s vasc@s, centenares de personas privadas de libertad u obligadas a abandonar sus hogares como consecuencia del conflicto cuya solución debe contar con ell@s.

La sociedad vasca, con masivas manifestaciones, como la que en enero de este año reunió a más de 100.000 personas, reclama el fin de una política de exterminio basada en medidas de excepción como la dispersión de l@s pres@s lejos de sus hogares, el encarcelamiento de activistas políticos, el mantener reclusas a  personas enfermas y la aplicación de cadenas perpetuas encubiertas. Su derogación será un primer paso hacia una resolución que debe comprender, necesariamente, la liberación y el retorno a casa de l@s pres@s y refugiad@s.
Y es que ell@s han sido, son y seguirán siendo protagonistas del largo proceso de construcción nacional y social que Euskal Herria emprendió hace décadas. Una lucha que sigue adelante en un contexto no solamente marcado por el inmovilismo represivo de los Estados sino también por una crisis y ofensiva del capital que condena a la miseria a un cada vez mayor número de pueblos y personas tanto en Euskal Herria como en el mundo.
Una lucha que por lo tanto debe contar con ellos y ellas, porque las necesitamos libres en las calles de Euskal Herria, no solamente por una cuestión de justicia elemental y porque la mayoría de este pueblo así lo exige sino también porque son imprescindibles para avanzar tod@s junt@s y codo a codo en la construcción de una Euskal Herria libre y socialista.

Y es precisamente en esta lucha donde, año tras año, la red de solidaridad con Euskal Herria, Euskal Herriaren Lagunak inscribe su trabajo político. Una red de solidaridad que, desde unas genuinas coordenadas internacionalistas, asume como propia la lucha de liberación nacional y social de nuestro pueblo. Por ello, esta VIIª Semana Internacional de Solidaridad con Euskal Herria, será una semana en la que, una vez más,  desde Latinoamerica y otros pueblos europeos, compañeros y compañeras de los sectores populares  manifestarán su clara voluntad política internacionalista de unirse al sentir  popular de nuestro pueblo reivindicando la necesidad de una solución para l@s pres@s y refugiad@s polític@s vasc@s que incluya, la derogación de las medidas de excepción asi como su liberación y retorno a Euskal Herria.

Porque tanto aquí en Euskal Herria como en otros pueblos solidarios tenemos claro que no podemos ser libres sin ell@s.

Información y contacto:
 elkartasunastea2013@gmail.com

 

Non possiamo essere liber@ senza di loro. Libertá per i prigionier@ e rifugiat@ politic@ dei Paesi Baschi.

Askapena, Organizzazione Internazionalista Basca, lancia un appello per partecipare alla
VII Settima Settimana Internazionalista di Solidarietá
con i Paesi Baschi, 2-10 marzo 2013.

La nuova fase nella quale si sviluppa il nostro processo di liberazione é caratterizzata dal mantenimento di misure repressive da parte degli Stati spagnolo e francese, ostacolando, in questo modo, una risoluzione politica del conflitto.

In questo senso, per proseguire nella nostra lotta, risulta fondamentale ed urgente affrontare la situazione dei prigionier@ e dei rifugiat@ politic@ basch@: sono centinaia di persone che, a causa del conflitto, sono state private della loro libertá o obbligate ad abbandonare la loro terra; per questo motivo, non si puó pensare ad una risoluzione di tale conflitto senza tenerle in considerazione.

La societá basca, con manifestazioni di massa, come quella del gennaio 2013, in cui parteciparono piú di 100.000 persone, reclama la fine di una politica di sterminio basada su misure straordinarie, come la dispersione dei prigionieri e delle prigioniere lontano dalle loro case, la detenzione di attivist@ politic@, il mantenere detenute persone malate e l’applicazione (nascosta) dell’ergastolo.
La sua abolizione sará un primo passo verso una risoluzione che deve comprendere, necessariamente, la liberazione ed il ritorno a casa dei prigionier@ e rifugiat@.

Queste persone sono state, sono e continueranno ad essere protagoniste del lungo processo di costruzione nazionale e sociale che i Paesi Baschi iniziarono decine di anni fa. Una lotta che continua in un contesto non soltanto segnato da un immobilismo repressivo degli Stati, ma anche da una crisi e da un’offensiva del capitale che condanna alla miseria un numero sempre piú alto di popoli e persone nei Paesi Baschi e in altre parti del mondo.
Una lotta, quindi, che deve tenere in considerazione queste persone, perché abbiamo bisogno che camminino libere per le strade dei Paesi Baschi, non solo per una questione di semplice giustizia e perché la maggiornaza di questo popolo lo esige, ma anche perché sono imprescindibili per andare avanti insieme, gomito a gomito, nella costruzione dei Paesi Baschi liberi e socialisti.

É precisamente in questa lotta dove la rete di solidarietá con i Paesi Baschi, Gli amici e le amiche dei Paesi Baschi, anno dopo anno, inscrivono il loro lavoro politico. Una rete di solidarietá che, da delle autentiche coordinate internazionaliste, assume come propria la lotta di liberazione nazionale e sociale del nostro popolo.
Per questo, questa VII Settimana Internazionalista di Solidarietá con i Paesi Baschi, sará una settimana nella quale, ancora una volta, dall’America Latina e da altri popoli europei, compagni e compagne dei settori popolari, manifesteranno la loro chiara volontá politica internazionalista di unirsi al sentire popolare del nostro popolo, rivendicando la necessitá di una soluzione per i prigionier@ e rifugiat@ politic@ basc@, que includa l’abolizione delle misure straordinarie e nello stesso tempo la loro liberazione ed il loro ritorno nei Paesi Baschi.
Perché quí nei Paesi Baschi, come in altri popoli solidali, sappiamo che non possiamo essere liberi senza di loro.

Informazioni e contatto:
elkartasunastea2013@gmail.com

Nous ne pouvons pas être libres sans eux.
Liberté pour les prisonniers-ères et réfugiés-ées politiques basques.

Askapena, Organisation internationaliste basque, appelle à participer à la VIIe Semaine internationale de solidarité avec le Pays Basque, 2-10 Mars 2013.

La nouvelle phase de notre processus de libération est marquée par le maintien de mesures répressives par les États espagnol et français, ce qui empêche une résolution politique du conflit. En ce sens, pour continuer à avancer dans notre lutte, il est essentiel et urgent d’affronter la situation des prisonniers-ères et des réfugiés-ées politiques basques, des centaines de personnes privées de liberté ou forcées de quitter leur foyer en raison du conflit dont ils doivent participer à la solution.

Avec des manifestations massives, comme celle de Janvier dernier qui a attiré plus de 100.000 personnes, la société basque exige la fin d'une politique d'extermination fondée sur des mesures d'urgence comme la dispersion des prisonniers-ères loin de chez eux, l'emprisonnement de militants-es politiques, le fait de maintenir en prison des personnes malades, et l'application de la réclusion à perpétuité cachée. Son abrogation sera un premier pas vers une résolution qui doit comprendre nécessairement la libération et le retour chez eux des prisonniers-ères et des réfugiés-ées.

Car ils ont été, sont et restent les protagonistes du long processus de construction nationale et sociale entamé par le Pays basque il y a des décennies. Une lutte qui continue dans un contexte marqué non seulement par l'immobilisme répressif des États, mais aussi par une crise et une offensive du capital qui condamne un nombre croissant de peuples et de personnes, au Pays Basque et dans le monde, à la misère.
Une lutte qui, par conséquent, doit compter sur elles et eux, parce que nous avons besoin de les avoir libres dans les rues du Pays Basque, non seulement pour une question de justice fondamentale et parce que c'est une exigence de la majorité de ce peuple, mais aussi parce qu'ils et elles sont essentielles pour avancer ensemble dans la construction d'un Pays basque libre et socialiste.

Et c'est justement dans cette lutte que, année après année, le réseau de solidarité avec le Pays basque, Euskal Herriaren Lagunak, inscrit son travail politique. Un réseau de solidarité qui, à partir des authentiques principes internationalistes, assume comme sienne la lutte pour la libération nationale et sociale de notre peuple. C'est pourquoi cette VIIe Semaine internationale de solidarité avec le Pays basque sera une semaine pendant laquelle, encore une fois, depuis l'Amérique latine et d'autres peuples européens, des camarades des secteurs populaires vont exprimer leur claire volonté politique internationaliste de se joindre au sentiment populaire de notre peuple revendiquant la nécessité d'une solution pour les prisonniers-ères et les réfugiés-ées politiques basques, y compris l'abrogation des mesures d'urgence ainsi que leur libération et leur retour au Pays Basque.

Parce que pour le peuple Basque aussi bien que pour les  autres peuples solidaires, il est clair que ne pouvons pas être libres sans eux.

Informations et contact :
elkartasunastea2013@gmail.com

 

Não podemos ser livres sem eles. Liberdade para os presos e refugiados políticos bascos.
 
A Askapena, Organização Internacionalista Basca, faz um apelo à participação na VII Semana Internacional de Solidariedade com Euskal Herria, de 2 a 10 Março de 2013.
 

A nova fase em que se desenvolve o nosso processo de libertação está marcada pela continuidade da aplicação de medidas repressivas por parte dos estados espanhol e francês, que assim colocam obstáculos a uma resolução política do conflito.
 
Neste sentido, para prosseguir a nossa luta, é fundamental e urgente enfrentar a situação dos presos e dos refugiados políticos bascos: centenas de pessoas que se encontram privadas de liberdade ou foram obrigadas a abandonar as suas casas por causa do conflito, cuja resolução deve tê-los em consideração.
 
A sociedade basca, manifestando-se de forma massiva em grandes mobilizações, como a que em Janeiro deste ano juntou mais de 100 000 pessoas, reclama o fim de uma política de extermínio baseada em medidas de excepção como a dispersão penitenciária dos presos, o encarceramento de activistas políticos, o manter reclusas pessoas doentes e a aplicação da pena perpétua disfarçada. A sua derrogação será um primeiro passo com vista a uma resolução que deve compreender, necessariamente, a libertação e o regresso a casa dos presos e dos refugiados.

Eles foram, são e continuarão a ser protagonistas do longo processo de construção nacional e social que Euskal Herria iniciou há décadas. Uma luta que prossegue num contexto não apenas marcado pelo imobilismo repressivo dos estados, mas também por uma crise e por uma ofensiva do capital que condena à miséria cada vez mais povos e pessoas em Euskal Herria e noutras partes do mundo.

Uma luta que, como tal, deve contar com estas pessoas, que devem caminhar livremente pelas ruas de Euskal Herria; não só por uma questão de justiça básica e porque a maioria deste povo o exige, mas também porque são imprescindíveis para avançarmos todos juntos, lado a lado, na construção de uma Euskal Herria livre e socialista.
 
É precisamente nesta luta que, ano após ano, a rede de solidariedade com Euskal Herria - Amigos do País Basco/Euskal Herriaren Lagunak - inscreve o seu trabalho político. Uma rede de solidariedade que, com base em autênticas coordenadas internacionalistas, assume como própria a luta de libertação nacional e social do nosso povo. Por isso, esta VII Semana Internacional de Solidariedade com Euskal Herria será uma semana em que, uma vez mais, companheiros e companheiras dos sectores populares da América Latina e de outros povos europeus manifestarão a sua clara vontade política internacionalista de se unirem ao sentir popular do nosso povo, reivindicando a necessidade de uma solução para os presos e os refugiados políticos bascos que inclua a derrogação das medidas de excepção, bem como a sua libertação e regresso a Euskal Herria.
 
Porque aqui em Euskal Herria, como noutros povos solidários, sabemos bem que não podemos ser livres sem eles.
 
Informação e contacto: elkartasunastea2013@gmail.com

 

We cannot be free without them Freedom for Basque political prisoners and exiles

ASKAPENA, Basque Internationalist Organization calls for participation in the 7th International Week of Solidarity with the Basque Country, 2nd to 10th of March, 2013

The ongoing development of the current phase of our liberation proccess is marked by the continuation of repressive measures on the part of the Spanish and French states, which are in this way obstructing a political resolution to the conflict. In this respect, in order for our struggle to advance, it is essential and urgent to address the situation Basque prisoners and exiles are in. Hundreds of people have been deprived of their freedom or forced to abandon their homes as a consequence of the conflict, any resolution of which cannot be found without them having a say.

The mass participation of Basque people, from all walks of life, in the huge demonstrations, like the one that gathered over 100.000 people last January, shows clearly the demand across Basque society for the end of draconian policies, based on emergency measures such as the dispersal of prisoners far from their homes, the imprisoment of political activists, the non release of terminally and seriously ill prisoners and the imposition of concealed life sentences.

The abolition of these measures will be a first step towards  a resolution that must necessarily include the freeing of prisoners and the return of exiles.
They have been, they are and they will be protagonists in the long procces of national and social construction, the Basque Country set out on decades ago. A struggle that carries on in a context, not only marked by the states repressive resistance to change, but also by a crisis of capitalism and economic attacks on workers, that condemn more and more peoples both in the Basque Country and elsewhere to misery.

This struggle must include them, we need them free and active in the Basque Country. Not just as a matter of fundamental justice and because most of Basque people demand so, but because they are essential for us to move forward together in the construction of a free and socialist Basque Country.

And it is precisely in this struggle, where year after year the network of solidarity with the Basque Country, Euskalerriaren Lagunak, engraves its political work. A solidarity network of genuine internationalist character that adopts our struggle for national and social liberation as their own.
This is why this 7th International Week of Solidarity with the Basque Country will be a week in which once again, in Latin America and other European countries, activists of the left will express their clear internationalist political wish to join the general feeling of our people, to claim the necessity of a solution for Basque political prisoners and exiles, that includes the abolition of the emergency measures as well as their release and return home.

Because both here, in the Basque Country, and in other supportive countries we are sure we cannot be free without them.

Information and contact: elkartasunastea2013@gmail.com

 

Gehitu iruzkin berria

randomness